English

Tambour, type, balle, meulage, machine, diagramme